40+ Shri Krishna Janmashtami Quotes, Wishes, & Thoughts in Marathi


Updated: 23 Jan 2024

181


नमस्कार मित्रांनो! Are you having trouble to find the latest Janmashtami quotes in Marathi to celebrate Shri Krishna birthday?

Look no further! In this article, We have compiled amazing janmashtami quotes in Marathi

You can celebrate Janmashtami with these beautiful quotes & wishes that will inspire your heart and fill your life with love and joy. Let’s read.

janmashtami quotes in marathi

Janmashtami Quotes in Marathi

In this phase, We have compiled the best Janmashtami quotes in Marathi that will be used to inspire and uplift you on this auspicious occasion. Let’s read.

shri krishna janmashtami quotes in marathi
 • “कर्माच्या विचारातून त्याच्या धर्माची पाळण केल्यास, भगवान आपल्या शरणात येतो.” – श्रीकृष्ण
 • “जगण्याच्या ध्यासातून आपल्या मनाची शांतता आणि सुखमय जीवन येतो.” – श्रीकृष्ण
 • “जन्माष्टमीच्या दिवसानिमित्त असा सांगतो, कायमच्या विश्वासात असा व्यक्त होणारा प्रेम देवाच्या दरबारात उपहास करतो.”
 • “आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणात श्रीकृष्णाच्या चेहऱ्याची पहिचान करून, आपल्या जीवनाला अर्थ दिलेला म्हणजे जन्माष्टमी.”
 • “जन्माष्टमीच्या आशीर्वादी दिवसात, आपल्या आयुष्यात आनंद, शांतता आणि समृद्धी येऊन आहे.”

I hope you’ve liked these Shri Krishna Janmashtami Quotes in Marathi.

Dahi Handi Wishes in Marathi

Dahi Handi is a festive occasion celebrated with great joy and enthusiasm. Here we have shared amazing dahi handi wishes in Marathi to spread cheer and happiness. So let’s read and spread it now.

dahi handi wishes in marathi
 • “धण्यवाद तुमच्या आशीर्वादांसाठी आणि आपल्याला सदैव आनंदाच्या उच्चाईवर पाठवण्यासाठी. दही हंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “दही हंडीच्या उत्सवातील तुमच्या सखोल भावनांना सलाम! आपल्याला दिलेल्या धण्यवादांसह दही हंडीच्या शुभेच्छा!”
 • “दही हंडीच्या उत्सवात तुमच्या मनातल्या उत्साहाची अद्वितीयता आहे. या धमालपूर्ण दिवसात सदैव सफलता मिळो हीची माझी शुभेच्छा!”
 • “दही हंडीच्या उत्सवाच्या दिवसात, आपल्याला अनेक सांगताना सहाय्यकारी भावना सोडायला आनंद होईल. शुभेच्छा!”
 • “दही हंडीच्या उत्सवाच्या पवित्र दिवसात, आपल्याला सदैव यशस्वी आणि समृद्धीची शुभेच्छा! धन्यवाद आपल्याला जीवनात आनंद घेण्यासाठी.”

I hope you’ve liked these dahi handi wishes in Marathi.

Krishna Thoughts in Marathi

Krishna thoughts are a source of inspiration and guidance. Here we have gathered amazing krishna thoughts in Marathi that will help you to live your life with love, compassion, and joy. So let’s have a look now.

inspirational krishna thoughts in marathi
 • “ज्ञानाचे आकाश त्याच्या मुखातून पसरलेले आहे, त्याच्या वाण्याने वाचलेले आहे.” – श्रीकृष्ण
 • “जेणेच प्रेम केलेले जाते, तेणेच देव व्हावे लागते.” – श्रीकृष्ण
 • “कर्माच्या फळांपासून मानवी चिंतन करण्याची शिक्षा दिली; कर्माच्या विचारातून मोक्षाची मार्गदर्शन केली.” – श्रीकृष्ण
 • “जीवनातील प्रत्येक पलं ध्यानात घेतल्यास, त्याचा योग्यता असलेल्या उपहाराच्या सर्वोत्तम उपहारातून अधिक महत्वपूर्ण आहे.” – श्रीकृष्ण
 • “आपल्या मनाला वश मिळवून, याच्या वशीबादलच्या मोहाच्या बंधनातून मुक्त होण्याची संदेशवाणी केली.” – श्रीकृष्ण

I hope you’ve liked these Krishna thoughts in Marathi.

Janmashtami Wishes in Marathi

In this section, We have gathered the best janmashtami wishes in Marathi. Through these beautiful quotes, you can convey your heartfelt greetings and blessings to your loved ones in the rich and melodious Marathi language. Let’s read.

janmashtami wishes in marathi
 • “श्रीकृष्णाच्या दिव्य जन्मोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा! त्याच्या आशीर्वादांनी आपल्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येईल.”
 • “जन्माष्टमीच्या पावल्यात सुंदर अनेक स्मृतिच्या दिवसात, आपल्या आयुष्यात सुख, शांतता आणि उत्तरोत्तर विकास होईल.”
 • “नंदकुमार आल्या गोपालाला, वृंदावनाच्या रासलीलेला राधेच्या प्रेमाचा मोह आपल्याला सदैव आशीर्वाद करो.”
 • “आपल्या आयुष्यात यशस्वी गोपाळा सारखे रहावं आणि त्याच्या उद्देशांनुसार प्रत्येक क्षणात आग्रह करत रहावं.”
 • “जन्माष्टमीच्या दिवसात, श्रीकृष्णाच्या आशीर्वादांनी आपल्या आयुष्यात प्रेम, संतोष आणि समृद्धीचे फुलणार.”

I hope you’ve liked these Janmashtami Wishes in Marathi.

What is the caption of Shri Krishna in Marathi?

The caption of Shri Krishna in Marathi is “श्रीकृष्णाचे शिर्षक” or “श्रीकृष्णाची म्हणी.”

Why are captions and sayings of Shri Krishna important?

Captions and sayings of Shri Krishna hold immense significance in the realm of spirituality and personal growth. 

They encapsulate the profound teachings and philosophies of Lord Krishna, offering guidance on various aspects of life, morality, and self-realization. 

By understanding and reflecting upon these captions and sayings, individuals can gain valuable insights to enhance their spiritual journey and well-being.

Are these captions and sayings suitable for people of all ages?

Yes, the captions and sayings of Shri Krishna are timeless and universal in their teachings, making them suitable for people of all ages. 

Whether you’re a young seeker or someone seeking spiritual wisdom later in life, the teachings of Lord Krishna are applicable and relevant. 

The insights and guidance provided by these captions and sayings can resonate with people from various backgrounds and stages of life.

Conclusion

Janmashtami quotes in Marathi beautifully encapsulate the profound teachings and timeless wisdom of Lord Krishna. 

These quotes serve as a source of inspiration, guiding us towards a life of virtue, introspection, and spiritual growth. 

As we celebrate the birth of Lord Krishna, these quotes remind us of the importance of selfless action, devotion, and the pursuit of truth. 

Through these Marathi quotes, we can connect with the essence of Janmashtami and carry the teachings of Shri Krishna in our hearts throughout the year. 

You can also inspire your loved ones on this special day by spreading these quotes with them. So why are waiting now? Let’s spread. श्री कृष्ण जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments