Happy Dasara Wishes, Quotes, Greetings & Status In Marathi [2024]


Updated: 03 Feb 2024

108


Hello friends! Are you looking for the best Dasara Wishes in Marathi to spread joy and positivity on this auspicious Dusserah festival?

Look no further! In this article, We have gathered amazing Dasara, Dussehra, Vijaydashmi Wishes, quotes, greetings, and status in Marathi that you can pick to spread your love, joy, and positivity on this auspicious day. Let’s read.

dasara wishes in marathi

Dasara Wishes in Marathi

In this section, we have collected the best Dasara wishes in Marathi. You can read and spread these wishes with your loved ones to express your love, gratitude, and well wishes for this auspicious occasion. So let’s read and spread it now.

happy dussehra wishes in marathi
 • “दसरा आपल्या जीवनात नवीन उपास्ये, नव्या संघटनांच्या सुखाच्या आनंदाने भरपूर होवो.”
 • “दसरा च्या हा पावन आणि मंगलमय दिवस आपल्या आयुष्यात सुख, सांपत्य, आणि सार्थकता आणणारा आहे.”
 • “दसरा च्या या धिनी, आपल्या घरी सजलेल्या मंगलमय दिवसाच्या सुखाच्या सर्व प्रकारांनी भरभराट करून घ्यावे.”
 • “या दसरा दिवसी, आपल्या आयुष्यात खुशी, स्वास्थ्य, आणि सूख असे सर्व काही आपल्या साथीतले होईल.”
 • “दसरा च्या या शुभ अवसराला, सर्व आपल्या मनाच्या इच्छा पुर्ती होईल आणि आपल्याला सफलता मिळेल.”

I hope you’ve liked these happy Dussehra wishes in Marathi.

Vijayadashami Wishes in Marathi

In this phase, we have shared the latest Vijayadashami wishes in Marathi that you can pick to spread joy, happiness, and positivity to your loved ones on this auspicious day. Let’s read.

vijayadashami wishes in marathi
 • “विजयादशमीच्या ह्या शुभ दिवशी, आपल्या सर्व संकष्टांच्या विजय होवो.”
 • “विजयादशमीच्या या खास दिवशी, आपल्या आयुष्यातल्या सफलता आणि खुशीच्या नव्या पृष्ठांस आणवांक.”
 • “विजयादशमीच्या अद्भुत दिवशी, आपल्या आयुष्यातल्या सर्व संकष्टांच्या सर्व अडचणींची दिलीप विजय होवो.”
 • “या विजयादशमीच्या खास दिवशी, आपल्या आयुष्यातल्या नवीन संघटनांच्या सुखाच्या आनंदाने भरभरणारे आहे.”
 • “विजयादशमीच्या या मंगल दिवशी, सर्व आपल्या मनाच्या इच्छा पूर्ण होवो आणि आपल्या आयुष्यातल्या सर्व साध्य विजयी बनो.”

I hope you’ve liked these Vijaya Dashami wishes in Marathi.

Dasara Marathi Greetings

In this phase, We have compiled an amazing Dasara Marathi Greetings to share with your loved ones. Let’s read.

dasara greeting card in marathi
 • “दसरा आणि विजयादशमीच्या ह्या शुभ अवसरी, आपल्या आयुष्यात धर्म, आदर्श, आणि संयम असो.”
 • “या दसरा सणाच्या या पावन दिवशी, आपल्या आयुष्यातल्या सुख, समृद्धी, आणि शांतता आणवांक.”
 • “दसरा सणाच्या या अद्भुत दिवशी, सर्व आपल्या इच्छा पूर्ण होवो आणि सर्वांकिता असो.”
 • “दसरा आणि विजयादशमीच्या ह्या शुभ अवसरी, आपल्या आयुष्यातल्या सर्व काही अद्भुत असो.”
 • “या दसरा सणाच्या दिवशी, आपल्या जीवनात सुख, स्वास्थ्य, आणि सौख्य मिळावा.”

I hope you’ve liked these Dasara greetings in Marathi.

Dussehra Quotes in Marathi

In this section, We have shared the latest Dussehra Quotes in Marathi that will help you to celebrate this auspicious day with joy and prosperity. Let’s read.

dussehra quote in marathi
 • “विजयादशमीच्या या दिवशी, आपल्याला त्याग, साहस, आणि विजयाच्या प्रती आपल्याला सातत्यपूर्ण असावं.”
 • “विजयादशमीच्या या विशेष दिवशी, आपल्या संघटनांच्या विजयाच्या सूचना द्यायला सजवलं पाहिजे.”
 • “दसरा आणि विजयादशमी हे दिवस, हमढालवून आपल्या जीवनातल्या दुष्मनांकिंवा संकष्टांकिंवा विजयी बनण्याचा अवसर आहे.”
 • “विजयादशमीच्या ह्या अद्वितीय दिवशी, आपल्या मनातल्या दुष्मनांना पराभूत करण्याची संकल्पिता वाट घ्या.”
 • “दसरा च्या आनंदी दिवशी, सचिन्च्या अंजनाद्रीच्या तरंगांसारख्या प्रयासाने सर्व संकष्टांना जीत मिळाल्याच्या सांगतो.”

I hope you’ve liked these Dasara Quotes in Marathi.

Dasara Sms in Marathi

In this phase, We have gathered an amazing Dasara Sms in Marathi that you can send to your friends and family to convey your best wishes for Dasara in Marathi.

dasara sms in marathi
 • “दसरा सण येईल आणि सुख, समृद्धी, आणि आशीर्वाद घेईल. दसरा शुभेच्छा!”
 • “दसरा आलंय, अंबेच्या आशीर्वादाने सर्व कष्ट आणि संकष्ट सोडले जाऊयला हवे. दसरा शुभेच्छा!”
 • “दसरा या शुभ दिवशी, अपने दुष्मनों को विजयी बनाने का संकल्प लो. दसरा शुभेच्छा!”
 • “दसरा आला आणि संकटांना तुमच्या आयुष्यातून सुद्धा टाकून टाकून जायला हवे. दसरा शुभेच्छा!”
 • “या दसरा सणाच्या दिवशी, सर्वांना आपल्या आयुष्यातल्या सर्व इच्छा पूर्ण होवो. दसरा शुभेच्छा!”

I hope you’ve liked these Dasara Marathi messages

Dasara Status in Marathi

In this phase, We have shared an amazing Dasara Status in Marathi. You can share these heartfelt Dasara statuses with your loved ones to spread joy and positivity on this auspicious day. Let’s read.

dasara status in marathi
 • “दसरा येईल, संकटांच्या सर्व दरवाजे बंद होईल. 🪔 #दसरा #आशीर्वाद”
 • “विजयादशमीच्या या पावन दिवशी, अपने दुष्मनों को विजयी बनान्याची संकल्पना करूया. 💪🏆 #विजयादशमी”
 • “दसरा सण येईल, आणि सुखाच्या पर्वातला विचार करून घेऊन आपल्या आयुष्यातल्या दुष्मनांना पराभूत करावं. 🌟 #दसरा #संकष्टसंमारण”
 • “दसरा च्या या पावन दिवशी, धर्माच्या मार्गाने आपल्या जीवनात संतोष, सफलता, आणि आशीर्वाद होवो. 🙏✨ #दसरा”
 • “दसरा आला आणि संकटांची तरंग आपल्या आयुष्यातून काढायला आल्या. 🌊✌️ #दसराच्याशुभेच्छा #विजयादशमी”

I hope you’ve liked these Dasara statuses in Marathi.

What is Dasara?

Dasara is a Hindu festival that celebrates the victory of good over evil. It is one of the most important festivals in the Hindu calendar and is celebrated with great enthusiasm all over India.

When is Dasara celebrated?

Dasara is celebrated on the tenth day of the Ashvin month in the Hindu calendar. This typically falls in September or October in the Gregorian calendar.

How is Dasara celebrated?

Dasara is celebrated in many different ways throughout India. Some common ways to celebrate Dasara include:

 • Performing puja (prayer) to the goddess Durga, who is often worshipped during Dasara as a symbol of good and strength.
 • Burning effigies of Ravana, the demon king who was defeated by Lord Rama in the epic Ramayana.
 • Watching Ramlila, a traditional play that tells the story of the Ramayana.
 • Sharing sweets and gifts with loved ones.
What is the significance of Dasara?

Dasara is a time to celebrate the victory of good over evil and to reflect on the importance of following a righteous path in life. It is also a time to come together with family and friends and to enjoy the festive atmosphere.

What are some popular Dasara greetings in Marathi?

Here are some popular Dasara greetings in Marathi:

 • दसराच्या हार्दिक शुभेच्छा! (Happy Dasara!)
 • दसराच्या निमित्ताने तुमच्या प्रियजनांना मराठी शुभेच्छा द्या. (Send your loved ones Marathi wishes on the occasion of Dasara.)
 • दसराचा हा पावन सण तुमच्या आयुष्यात आनंद, आशा आणि उज्ज्वल भविष्य घेऊन येवो. (May this auspicious occasion of Dasara bring joy, hope, and a bright future to your life.)

Conclusion

Dasara, also known as Vijayadashami, is a significant festival celebrated with great enthusiasm and devotion in Marathi culture. It represents the victory of good over evil and offers an opportunity for individuals to seek blessings, prosperity, and happiness. 

As you celebrate the joyous occasion of Dasara in Marathi tradition, I encourage you to embrace the spirit of this festival and share these heartfelt wishes, quotes, greetings, SMS, and status updates with your loved ones. Extend your warm regards to family and friends to remind them of the significance of victory, righteousness, and blessings.

Moreover, don’t hesitate to spread the festive cheer on social media platforms. Your Dasara wishes in Marathi can resonate with a wider audience and inspire a sense of unity and cultural pride. By sharing these messages, you’re not just celebrating the festival but also promoting the rich cultural heritage that Dasara embodies.

So, let your words of love and blessings be a part of this joyous celebration, both offline and online. Together, we can make this Dasara a special and memorable occasion for all. Wishing you and your loved ones a blessed and victorious Dasara! 🪔🌟 #DasaraWishes #MarathiFestival

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments