30+ Inspirational Republic Day Kavithai, Quotes & Wishes In Tamil [2024]


Updated: 23 Jan 2024

86


Hello friends! Are you looking for the best Republic Day kavithai in tamil on the internet?

Look no further! In this article, We have compiled Republic Day kavithai, quotes, and wishes in tamil. You can explore these simple yet powerful verses that celebrate our nation’s unity and freedom. Let’s read.

பாரதியின் மகிழ்ச்சியை அடையும் தமிழ் கவிதை,

தேசப் பேரரசின் ஊழியத்தில் மெய்ஞ்ஞானம் காணும்.

Republic Day Kavithai in Tamil

In this phase, We have compiled heartfelt Republic Day kavithai in tamil. You can immerse yourself in the beauty of language as we celebrate the essence of this special day through the power of these verses. Let’s read.

republic day kavithai in tamil

உழைப்பாளின் உண்மை வாழ்கை, குடியுரிமையின் பூஜை,

தமிழ் கவிதையில் இந்தியா அறிவிப்பு மகிழ்ச்சி.


பாரதியின் மகிழ்ச்சியை அடையும் தமிழ் கவிதை,

தேசப் பேரரசின் ஊழியத்தில் மெய்ஞ்ஞானம் காணும்.


கடலுக்கும் காற்றுக்கும் கூடிய வெற்றி,

தமிழ் கவிதையில் இந்திய உழைப்புக்கு இருள் உருகும்.


கோடி கோடி தமிழ் கவிதைகளில் சுதந்திர விரல்கள்,

தேசத்தின் அமைதி மற்றும் கடமை போன்ற அருவருக்கு முன்னிலை.


பாரதியின் கடின போராட்டத்தில் பிரதிகூடிய,

தமிழ் கவிதை எழுதும் இளம் கவிஞரின் பரிசு.


இந்திய குடியிருக்கும் உழைப்புக்கு ஒரு ஓவியம்,

தமிழ் கவிதையில் உள்ள ஊழியத்தின் நிரம்பல்.


தமிழ் உரிமைகளுக்கு வாழ்த்தும் கவிதை,

பாரதியின் சுதந்திர மன்னனை மகிழ்ச்சியுடன் குனிந்து.


குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சியை உருவாக்கும் தமிழ் கவிதை,

அந்தரங்கத்தில் போராடும் இந்தியாவின் கதை.


கோடி கோடி தமிழ் கவிதைகளில் மாணவர்களின் ஆற்றல்,

இந்தியாவின் உயிர் நிலைக்கு மூலமாக பூக்கள் பூவும்.


கடமைகளில் அந்தரங்கத்தின் கதை,

தமிழ் கவிதையில் இந்திய சுதந்திர பூவின் அளவு.


ஊழியத்தில் உழைந்து பரிசுக்கு ஏற்றுமான கவிதை,

இந்திய குடியிருக்கும் அந்தரங்கத்தின் புதுமை.


I hope you’ve liked these Republic Day kavithaigal in tamil.

Republic Day Quotes in Tamil

In this section, We have compiled heartfelt Republic day quotes in Tamil that will capture the essence of patriotism, inviting you to celebrate the pride of being Indian in the richness of the Tamil language. Let’s read.

republic day quotes in tamil
 • “பாரதியின் கணியை காண, தமிழில் கடினமான சொல்லை கேட்க! உழைந்திரு, உறுதியுடன் போராடு!”
 • “தேசத்தின் கருத்துக்கள் என்னைக் குழப்பும், அவன் காண்கின்ற உறுதிகள் என்னை உயிரடைகின்றன.”
 • “இந்தியா உழைப்புக்கு அழகான புகழ், தமிழில் காணுங்கள். உன்னைக் கொண்டு போராடு, எங்கள் நாடு உறவுக்கு பொறுப்பு!”
 • “தமிழில் பாரதியின் புனித வாசனைகள் அனைத்து உழைப்புக்கும் பூர்வமாக பலிந்துள்ளன.”
 • “தேசத்தை நிறைவேற்றுவோம், தமிழில் அந்தரங்கமான குரல்களுடன். இந்தியாவின் பெருமை உன் கையில் உள்ளது!”
 • “தேசம் உன்னை அழைக்கின்றது, உழைந்திருக்கின்றது. உன் வாசனைகள் இந்தியாவின் கதையை சொல்லுகின்றன.”
 • “தமிழில் கூறும் நிலைகளில் சுதந்திரம் மகிழும். இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது, உன் பாராளுக்கு அழைக்கின்றது.”
 • “குடியே உன் தந்தை, தமிழ் பேசும் இந்தியா உன் வாசனை. இது ஒரு உழைப்பின் கதை, உன் பேருக்கு பொறுமை!”
 • “பாரதியின் அனைத்து கருத்துக்களும் தமிழில் அழகாக பேசலாம். இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது, உன் பாராளுக்கு குடியிருக்கின்றது.”
 • “உழைப்பதே உன் கடமை, தமிழில் கடினமான சொல்லை பேசு. இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது, உன் நாடு உறவுக்கு அழைக்கின்றது!”
 • “உழைப்பதே பாரதியின் புனித பணியாகும். தமிழில் பேசு, இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது, உன் கையில் உள்ளது!”

I hope you’ve liked these Republic Day quotes in tamil.

Republic Day Wishes in Tamil

In this phase, We have gathered heartfelt Republic Day wishes in tamil. These warm messages celebrate the spirit of unity, freedom, and national pride, inviting you to share the joy of this special day in the beauty of the Tamil language. Let’s read.

republic day wishes in tamil
 • “இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது! உங்கள் காரிகள் வெற்றியாக போராடினார்கள். பாரதியின் பெருமையை கொண்டாடுங்கள்!”
 • “இந்தியாவின் இளம் பருத்தி, உழைந்திருக்கின்றது. இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “பாரதியின் காந்தியின் கருத்துக்களை ஞானமாக எடுத்து, இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியா எங்கும் புகழ் பெறுகிறது! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியாவின் அறிவின் புனித பூமி! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “உழைப்போம், போராடுவோம், இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியா அனைத்து நாடுகளையும் அனுமதிக்கின்றது! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியாவின் சுதந்திரத்தில் உங்கள் அபிமாநியான கைகள் இருக்கும்! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியா எங்கும் பொறுமையான பூமி! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியாவின் அழகான மழை, உழைந்திருக்கின்றது. இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”
 • “இந்தியா உழைந்திருக்கின்றது, நாம் அழைக்கும் இந்தியா! இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்!”

I hope you’ve liked these Republic Day wishes in tamil.

What is Republic Day in India?

Republic Day is a national celebration in India, observed on January 26th. It marks the adoption of the Indian Constitution and honors the day when India became a republic, granting power to its citizens.

Why is Republic Day celebrated?

Republic Day is celebrated to honor the date on which the Constitution of India came into effect in 1950. It signifies the transition of India into a sovereign republic with its own laws and principles.

How is Republic Day celebrated in Tamil Nadu?

Republic Day in Tamil Nadu is celebrated with patriotic fervor. People participate in flag-hoisting ceremonies, cultural events, and parades. Schools, colleges, and communities organize various programs to commemorate the day.

What is the significance of Tamil Republic Day Kavithai?

Tamil Republic Day Kavithai are poems that express patriotic feelings and celebrate the spirit of freedom and unity. They play a significant role in connecting people emotionally to the essence of Republic Day through the beauty of the Tamil language.

Can I share Republic Day wishes in Tamil with my friends and family?

Absolutely! Sharing Republic Day wishes in Tamil is a wonderful way to express your pride and love for the country. You can send warm messages and greetings to your friends and family to celebrate this special occasion together.

Conclusion

To sum it up, Republic Day is a time to celebrate our country’s togetherness and freedom. 

Whether through Tamil poems, meaningful quotes, or friendly wishes, expressing our love for India in our language makes it extra special. 

Let’s enjoy the diverse culture that makes our nation unique. Happy Republic Day! 🇮🇳

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Do give your feedback. So that we can bring more improvement.
Your feedback will be submitted by clicking only once.
Spread the love

Angali Sharma

Angali Sharma

Meet Angali Sharma, a passionate poet from India. She fell in love with poetry when she was young and has been weaving beautiful words ever since. Her poems are like windows into the heart and soul of India, capturing its festivals, spirituality, and the spirit of its people. So Let's read and subscribe for more poems.

Please Write Your Comments